Credit Management Instituut

Algemene voorwaarden

Z

Vanaf 1999 dé opleider

Z

Topdocenten & experts

Z

Tastbare resultaten

Z

Effectief en inspirerend leren

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden.
Cursusgeld het cursusgeld van een losse module of het abonnement.
Klant elke particulier die bij de Credit Management Instituut een opleiding afneemt, ofwel elk bedrijf of elke instelling dat bij de Credit Management Instituut een opleiding afneemt.
Cursusmateriaal opleiding, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.
Opleiding een door Credit Management Instituut verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Credit Management Instituut verzorgt ook opleidingen Incompany en via E-learning. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in meerdere modules.
Overeenkomst op afstand een studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a BW.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Credit Management Instituut en op alle door Credit Management Instituut gesloten studieovereenkomsten, zijn de algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door inschrijving aan voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Credit Management Instituut wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Credit Management Instituut en de klant zijn overeengekomen.
 4. In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst en/ of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal Credit Management Instituut een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.
  De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen tast de geldigheid of verbondenheid van andere bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Credit Management Instituut en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Via de website dient men zich aan te melden voor ofwel een losse module ofwel een abonnement. Credit Management Instituut brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de opleiding en/ of van het onderwijsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  a. De wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
  b. Wanneer de opleiding start;
  c. De voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
  d. Voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
  e. De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  f. De wijze van betaling; en
  g. De duur van de studieovereenkomst.
 4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de informatievoorziening van Credit Management Instituut.

Artikel 4 – Studieovereenkomst

 1. De klant gaat een studieovereenkomst met Credit Management Instituut aan door middel van de inschrijving voor de opleiding. Inschrijving vindt plaats (i) via het inschrijfformulier, (ii) telefonisch, of (iii) per e-mail via het door de Credit Management Instituut verstrekte e-mailadres.
 2. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer de Credit Management Instituut de inschrijving voor een opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Credit Management Instituut schriftelijk de inschrijving voor de opleiding aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan, bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de opleiding verstaan het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal.
 4. Credit Management Instituut is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheid onderzoek negatief is, zal Credit Management Instituut gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen.
 5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Credit Management Instituut. Credit Management Instituut kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Credit Management Instituut onvoldoende is, staat het Credit Management Instituut vrij om de betreffende opleidingen of de betreffende opleidingsmodule op een andere datum en/ of een ander tijdstip te laten starten. Indien Credit Management Instituut en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de klant het recht om de betreffende opleiding of opleidingsmodule te annuleren.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de klant het recht de opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Credit Management Instituut geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een email: de verzenddatum van de betreffende e-mail.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (uitgezonderd de bedenktijd volgens wettelijke regeling bij overeenkomsten gesloten op afstand) dat Credit Management Instituut gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen .
  a. Bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, 20% van de kosten van de opleiding.
  b. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten.
  c. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten.
  d. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de opleiding.
 4. Annulering door de klant van een Incompany training kan uitsluitend plaatsvinden voordat Credit Management Instituut met de uitvoering van deze opleiding is begonnen. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 5. In het geval van een annulering van een Incompany opleiding geldt dat Credit Management Instituut gerechtigd is de volgende kosten in rekening te brengen bij de klant;
  a. Bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  b. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 35% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  c. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 65% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; en
  d. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.
 6. Credit Management Instituut behoudt zich het recht voor om bij niet voldoende deelname de cursus te annuleren of te verplaatsen.

Artikel 6 – Beëindiging overeenkomsten op afstand

 1. Indien een klant een particulier is, heeft de klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht om zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van studiemateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de klant het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Credit Management Instituut terug te zenden. Credit Management Instituut is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de klant. Het terugzenden is voor risico van de klant.
 3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 bestaat als de opleiding is begonnen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 4. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan Credit Management Instituut betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van het genoemde in artikel 6 lid 5.
 5. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Credit Management Instituut een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degenen die de opleiding volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding te vervolgen en (iv) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Artikel 7 – Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een opleiding afgesloten met een examen van Credit Management Instituut.
 2. Op deze examens is het examenreglement van Credit Management Instituut van toepassing.

 Artikel 8 – Betaling

 1. Indien de klant een particulier is, vindt de betaling uitsluitend plaats op basis van vooruitbetaling via I-deal aan Credit Management Instituut. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. Eventuele kosten van een geldtransactie dient u te betalen.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de klant de kosten van een opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een opleiding aan te geven, en deze kan na inschrijving voor een opleiding niet worden gewijzigd.
 3. Indien de klant geen particulier is, wordt een factuur toegezonden ter zake van de overeengekomen prijs en dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 4. De klant dient de volledige kosten van een Incompany opleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van deze opleiding aan Credit Management Instituut te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.
 5. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Credit Management Instituut de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 kalenderdagen te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. De klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
 7. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen de extra kosten die Credit Management Instituut moet maken om het aan Credit Management Instituut toekomende bedrag te innen, voor rekening van de klant.

Artikel 9 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding die de opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van een docent of andere functionaris van Credit Management Instituut, te tonen.

Artikel 10 – Prijs

 1. De kosten van iedere opleiding en betalingswijze staan vermeld op de website.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de studieovereenkomst, kunnen door Credit Management Instituut worden doorberekend aan de klant.
 3. Indien de klant een particulier is, en de in artikel 10 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opleiding binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Credit Management Instituut

 1. Voor zover Credit Management Instituut toerekenbaar tekortschiet en de klant daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Credit Management Instituut voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van Credit Management Instituut voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich eveneens uit tot personen in dienst van Credit Management Instituut, dan wel tot personen die door Credit Management Instituut aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het
  gebruik van het herroepingsrecht voor iedere bestelling die bij Credit Management Instituut wordt gedaan. Dit recht houdt in dat consumenten de bestelling binnen zeven (7) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de klant schriftelijk (per post of e-mail) te richten aan Credit Management Instituut.
 2. Ten aanzien van lid 1 treedt het herroepingsrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven (7) werkdagen. Hiervoor krijgt, afhankelijk van het product en de al geleverde dienst, een restitutie van een deel van het geld.
 4. Voor de onlinecursussen geldt dat de klant pas dan toegang krijgt tot de onlinecursus wanneer gebruiker een persoonlijk account heeft aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig is betaald. De betreffende content en/of diensten en/of producten van Credit Management Instituut kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van de klant op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13  Geheimhouding

 1. De door Credit Management Instituut aan de deelnemer dan wel opdrachtgever verstrekte deelnemerslijsten zijn uitsluitend bestemd voor kennisname door de deelnemer en opdrachtgever. De deelnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van (de inhoud van) deze deelnemerslijsten en het is hen dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan (de inhoud van) de deelnemerslijsten voor commerciële doeleinden aan te wenden.
 2. Het zal Credit Management Instituut zijn toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten.

Artikel 14  Intellectuele eigendom

 1. De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Credit Management Instituut verstrekte documentatie en materialen (inclusief software) zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Credit Management Instituut (een deel van) voornoemde documentatie en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken.
 2. Voorts is het zonder voorafgaande toestemming van Credit Management Instituut niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een programma of een gedeelte daarvan.

 Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Credit Management Instituut worden gewijzigd, wijzigingen van de algemene voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

Artikel 16  Geschillen

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en Credit Management Instituut over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Credit Management Instituut te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door Credit Management Instituut aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www. degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij Credit Management Instituut heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is Credit Management Instituut aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Credit Management Instituut een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet Credit Management Instituut eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Credit Management Instituut dient daarbij aan te kondigen dat Credit Management Instituut zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.